ទំព័រដើម

ដោយអត្ថបទច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទំព័រដើម

Mini-logo-law-senate.png
សូមស្វាគមន៍ ការមកដល់គេហទំព័រច្បាប់
រៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ព្រះរាជក្រម
ព្រះរាជកិច្ច
អនុក្រឹត្យ
សារាចរ
ឯកសារច្បាប់
កម្រងរូបភាពតាមនីតិកាល
កម្រងរូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភា
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
កម្រងរូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
សៀវភៅបោះពុម្ភផ្សាយ                 អត្ថបទផ្សេងទៀត
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា
ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការសកម្មភាព សំរាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា២០០៧-២០១៨
សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៌ ស្តីពី ស្ថាប័នសភា និងសមភាពយេនឌ័រ
អនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ​ នៅកម្ពុជា
ឯកសារមហាសន្និបាត ទីក្រុងអូតាវ៉ា ប្រទេសកាណាដា
សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រុមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី
ឯកសារស្តីពី នីតិវិធីនៃការសើុបអង្កេតបណ្តឹងរបស់ស្ថាប័ន ​​​​​​​​​​​​Ombudsman
ការសិក្សាប្រៀបធៀប រវាងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៃបណ្តាប្រទេសចំនួន១៥ ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
កម្រងសៀវភៅដែលរៀបចំដោយ ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា

ក្រសួង និងស្ថាប័ន

សូមអភ័យទោស ចំពោះឯកសារជាច្រើនមិនទាន់មាននៅឡើយ